Zpravodaj 30-1999/Chovatelský víkend v Českých Budějovicích

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Článek Chovatelský víkend v Českých Budějovicích vyšel v klubovém zpravodaji 30/1999. Autorem je MVDr. Jan Nesvadba.

Text článku

Celou tuto akci možno jistě právem pokládat za velmi významnou jak v chovatelské činnosti, tak i ve společenském životě Českého klubu švýcarských salašnických psů. Je tomu tak již ze skutečnosti, že tuto výstavu, tedy všechny třídy dospělých psů a fen, posuzovali vlastně nestoři švýcarských speciálních rozhodčích pro salašnické psy, pánové Amadeus Kräuchi a Josef Zumstein. Jejich soudcovský i osobní profil jsem vypsal již v posledním čísle zpravodaje. Přesto pokládám za prospěšné znovu připomenout, že vedle jejich dlouholeté a pestré mezinárodní činnosti rozhodčích jsou oba aktivními chovateli Bernských salašnických psů. Svou chovatelskou činností, ale i funkcemi, které v průběhu doby zastávali, se velmi výrazně podíleli na vývoji chovu této rasy. Ten ovšem v posledních letech ovlivňovali a stále významně ovlivňují další dva zahraniční účastníci tohoto chovatelského víkendu v Českých Budějovicích: paní Margret Bärtschi, ústřední poradkyně chovu Švýcarského klubu pro bernské salašnické psy a sám president Spolku chovatelů švýcarských salašnických psů pro Německo pan Klaus Klaiber.

Německý Spolek hraje totiž v celém vývoji chovu švýcarských salašnických psů velmi výraznou roli a již od samého počátku organizovaného chovu, specielně u bernských salašnických psů, se němečtí chovatelé na této chovatelské činnosti podíleli. Dnes je Spolek chovatelů švýcarských salašnických psů pro Německo (Schweizer Sennenhund - Verein für Deutschland), kterého je pan Klaus Klaiber presidentem, počtem členů největší v Evropě . O rozsahu chovatelské činnosti svědčí počty chovných psů, tedy psů-plemeníků, kteří v rámci tohoto Spolku byli dle stavu z července t.r. uchovněni: 245 Bernských salašnických psů, 55 Velkých švýcarských salašnických psů, 52 Entlebušských a 35 Appenzelských salašnických psů. Je třeba ocenit a vážit si toho, že tito čelní funkcionáři švýcarského i německého chovatelského spolku obětovali, z titulu jejich náročných funkcí jistě velmi drahocenný čas, a naší výstavy se zúčastnili. Cenné a pro nás do budoucnosti jistě zavazující, je i jejich velmi pozitivní hodnocení všech akcí, které během tohoto víkendu mohli u nás sledovat. Líbila se jim dobrá organizace a připravenost výstavy a velmi positivně hodnotili i působení našeho českého rozhodčího pana Vondrouše v kruhu. Jako velmi prospěšný a chovatelsky účelný shledali i náš svod plemeníků, který ovšem velmi podtrhla i suverénní prezentace švýcarského rozhodčího pana Kräuchi. Za velmi účelné a ve svém dopadu na další řízení chovu za následování hodné, pokládají naše nedělní akce, jak bonitaci, tak i svod mladých. U obou si cení zvláště precizní dokumentaci získaných výsledků posuzování s možností ukládání v počítači a tím i trvale danou možnost jejich vyhodnocování v nejrůznějších směrech a ukazatelích. S překvapením, ale i uznáním k dosud vykonané práci v chovu, zvláště za skutečnosti jak relativně krátce jsou u nás švýcarští salašničtí psi chováni, vyjadřovali se i k úrovni našeho chovu. To konečně potvrdili i oba švýcarští rozhodčí, nejen při souhrném hodnocení materiálu, který měli v kruzích, ale i oceněními, které jednotlivým psům a fenám zadali. Pan Kräuchi BSP psi 18 výborných, 8 velmi dobrých , 4 dobré, pan Zumstein BSP feny 17 výborných, 15 velmi dobrých, 11 dobrých a 2 dostatečné. Toto hodnocení by dopadlo jistě ještě příznivěji při hodnocení typu a tělesné stavby, ale dosti velký podíl těch "dobrých" i ty 2 "dostatečné" byly podmíněny špatnými povahami. Toho si povšimla i pí. Bärtschi s poukázáním, že by doporučovala i na našich bonitacích zavést samostatné a speciální hodnocení povah. Nad touto radou je třeba se vážně zamyslet, zvláště když pí Bärtschi to podpořila zkušeností ze Švýcarska, kde měli s povahami BSP původně podobné problémy, jak to v některých případech pozorovala i u nás. V řadě případů to totiž není podmíněno vrozenou špatnou povahou, ale nezkušeností a nezvykem psů a fen na cizí prostředí a pro ně naprosto nezvyklé optické i akustické vjemy. Tyto nedostatky, nebo správněji řečeno, projevy nedostatků v povahách, se ve Švýcarsku po zavedení zkoušek povah při bonitacích podařilo velmi výrazně omezit. Majitelé psů a fen při vědomí, že tito budou při bonitaci právě v tomto směru prověřováni, berou je do pro ně nezvyklého a rušného prostředí a zvykají je také na styk s cizími osobami.Já osobně musím tyto závěry paní Bärtschi potvrdit. V mojí zprávě z výstavy švýcarských salašnických psů v Německu, která byla uveřejněna v předchozím zpravodaji se zmiňuji také o podobných povahových nedostatcích u některých mnou posuzovaných fen BSP a docházím k podobnému závěru, jak usuzuje paní Bärtschi. K celé této problematice se chci vrátit v samostatném článku. Cennou, ale ze strany našich členů stále ne zcela doceněnou součástí našich výstavních víkendů, jsou besedy s našimi zahraničními rozhodčími těchto výstav. Je skutečně škoda, že naši chovatelé a majitelé švýcarských salašnických psů nevyužívají dané možnosti čerpat ze studnice zkušeností a vědomostí takových kynologických kapacit jakými byli nesporně na této výstavě přítomní staří švýcarští rozhodčí i čelní funkcionáři švýcarského i německého chovatelského klubu. To je také jedině správná a taktní cesta ke vznesení dotazů a žádání vysvětlení, pokud majitelé posuzovaných psů, ale i diváci přítomní na výstavě, se v některých případech s rozhodnutím rozhodčího neztotožňují. Pokud si vzpomínám stalo se to v historii našich klubových výstav jen jednou, když byl vznesen dotaz jak to, že rozhodčí zadala známku výbornou psu u kterého šlo bílé zbarvení mordy přes ústní koutek.Rozhodčí to vysvětlila tak, že ve standardu je uvedeno jako chyba "pokud bílá barva zřetelně přesahuje přes koutek ústní". A z jejího pohledu to v tomto případě "zřetelně" nebylo.Jistě vysvětlení, které možno, správněji řečeno nutno, akceptovat, neboť v tomto případě je určitý nedostatek spíše ve standardu. Neboť to "zřetelně" je jistě výraz dosti nepřesný(gumový), tedy nijak konkrétní a je dáno plně do kompetence rozhodčího, jak to v daném případě interpretuje.

Žádání vysvětlení při výstavě, nebo v době jejího konání, je také jedině správná , čestná a vlastně z hlediska výstavních předpisů jedině přípustná cesta k objasnění rozhodnutí a činnosti rozhodčího. Je to dokonce nutné a žádoucí, neboť ze strany vystavovatelů, ale i diváků, by neměl nikdo odcházet z výstavy s otevřenými otázkami k působení rozhodčího. Takové diskuse jsou i významným přínosem pro rozhodčího samého, který se tak musí nad svým rozhodnutím zamyslet. V žádném případě již zadané ocenění nesmí měnit, ale dle stavu věci usměrní eventuelně do budoucna svou činnost, náhled na určitá kritéria a případně i rozhodnutí.

V diskusním příspěvku pana ing. Kamila Řádka byla zpochybněna činnost, ale i kvalita některých zahraničních rozhodčích. K tomuto bych chtěl poznamenat, že všichni u nás dosud působící rozhodčí i rozhodčí, které hodláme do budoucnosti pozvat, jsou na seznamech rozhodčích, které máme od zahraničních klubů švýcarských salašnických psů k dispozici. Pokud někdo zpochybňuje práci a kvalitu těchto rozhodčích, zpochybňuje i důvěryhodnost a odbornou úroveň těchto zahraničních klubů, které těmto rozhodčím umožnily a daly soudcovskou aprobaci. To ovšem neznamená, že bychom byli povinni celou činnost rozhodčího pasivně přijímat a vše trpět. Naopak je naší kolegiální povinností k zahraničnímu klubu - pokud se určitý problém, nebo i rozhodnutí nevysvětlí přímo při výstavě, nebo vysvětlení nebylo pro nás uspokojující- informovat o tom mateřskou organizaci země, u které je rozhodčí akreditován. Musí tak ovšem učinit klub se zcela konkrétními údaji o sporné záležitosti cestou ČMKU na střešní kynologickou organizaci země ze které rozhodčí pochází. Jakýkoliv jiný postup nejen že je v přímém rozporu se stávajícími předpisy, ale vede k anarchii a podrývá všeobecnou autoritu rozhodčích v celém rozsahu jejich činnosti. Tolik jenom k vysvětlení v zájmu dalšího klidného a progresivního vývoje činnosti našeho klubu. Vedení klubu a všem našim členům rád vyřizuji pozdravy a poděkování za pěkné 2 dny, které zahraniční funkcionáři klubů a rozhodčí u nás prožili. Přejí nám, abychom i nadále pokračovali v tak úspěšně započaté činnosti, do které nám i do budoucna rádi slibují plnou podporu.

Dr. Jan Nesvadba